มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ  กลับหน้าหลัก
บันทักโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 3
บันทักโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 2
บันทักโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 1
บันทึกการอบรม โครงการ CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
บันทึกการอบรมโครงการ Train the trainer : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
บันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง Skill Mapping : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
บันทึกการเสวนาโครงการแลกเปลี่ยน + เรียนรู้ + ดูแบบ = หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree)
บันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง ความท้าทายและความคาดหวัง : การผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการ
บันทึกการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน


หน้าที่ :