มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เข้าระบบ CHECO
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้าร่วมการจัดร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”ครั้งที่ 3
จัดโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”
โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมวิทยาเขตพัทลุง
โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) ครั้งที่ 2
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการฯ
โครงการจัดสอบ TSU-TEP
โครงการจัดสอบ TOEFL ITP
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และทำบุญสำนักงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง “Train the trainer : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการจัดสอบ TOFEL ITP
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนตามความเข้มแข็งทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ”
โครงการจัดสอบ TOFEL ITP


หน้าที่ :