0-7431-7608 -

VDO กิจกรรม ย้อนหลัง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนฯ (วันที่ 17 มีนาคม 66 เวลา 09.00 - 12.00 น.) กิจกรรมการอบรม เรื่อง การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น.) กิจกรรมการอบรม เรื่อง การผลิตและสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00) กิจกรรมการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอน (วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 13.00 น.) กิจกรรมการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ และ เรื่อง การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์ฯ (วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.)