0-7431-7608 -

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 30 ม.ค. 65) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 16 ก.พ. 65) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 13 มี.ค. 65) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 6 ส.ค. 65) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 27 ส.ค. 65) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 3 ก.ย. 65) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 4 ธ.ค. 65)