0-7431-7608 -

ข้อมูลเผยแพร่

สถานะการปรับปรุงหลักสูตร 2564 - 2565 การกำหนดรหัสรายวิชาของแต่ละคณะ หนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ การรับรองคุณวุฒิ-สำนักงาน ก.พ. ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ส. รับรอง **ใหม่ รับรองตั้งวันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) รายงานการประชุมสภาวิชาการ รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (ISCED) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2566