ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.65 ถึงวันที่ 27 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะทํางานจัดทํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
 
     

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้) เป็นประธานที่ประชุมคณะทํางานจัดทํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 18425 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร วิทยาเขตพัทลุงและการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting