ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ส.ค.65 ถึงวันที่ 5 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”
 
     

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”  วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี (บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.  ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีบุคลากรสายวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนอย่างพร้อมเพรียงเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ