ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.65 ถึงวันที่ 26 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม  2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  Cisco Webex Meeting เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย (วิทยากรโดย อาจารย์จิราพร  คงรอด  บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับมหาวิทยาลัย)