ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.65 ถึงวันที่ 20 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
 
     

ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดให้มีการประชุมฝ่ายวิชาการเป็นประจำทุก 2 เดือน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 18311 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting