ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
 
     

ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดให้มีการประชุมฝ่ายวิชาการเป็นประจำทุก 2 เดือน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 18310 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
          ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ ได้แสดงความยินดี และต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชุมคง ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้