ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทึกการอบรม โครงการ CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 
     
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาออกแบบหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

ดูบันทึกย้อนหลัง 
คลิ๊ก