ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.65 ถึงวันที่ 12 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) ครั้งที่ 2
 
     

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 18310 ชั้น 3 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ ได้เห็นถึงความสำคัญและมีแนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 5 บทพร้อมใช้ในการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้ โดยได้รับเกียรติจากคุณธรรญชนก ขนอม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ชำนาญการพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย