ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.65 ถึงวันที่ 11 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการจัดสอบ TOFEL ITP
 
     

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ได้จัดโครงการจัดสอบ TOEFL ITP ณ ห้อง 18803 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป