ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 20 ม.ค.65 ถึงวันที่ 20 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง Skill Mapping : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
 
     
           ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ  เรื่อง  Skill Mapping : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด  ในวันพุธ ที่ 19 มกราคม  2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  Cisco Webex เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน  ผู้ใช้บัณฑิต และสังคม

คลิบวีดีโอการอบรม   
Recording
 

เอกสารประกอบการอบรม  (ประสานรับได้ที่ฝ่ายวิชาการเนื่องด้วยไฟส์ไม่สามารถโหลดได้)

คู่มือการใช้งานระบบ 
Skill Mapping  File

Linnk  เข้าทดสอบใช้โปรแกรม  
https://skill-mapping.kmitl.ac.th/
User : skill_tester_xxx@workshop.com
Pass: 
skill_tester_xxx
โดยที่   xxx  มีค่า 001-500