0-7431-7608 -

รศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก
รศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
ผศ.ดร. ชวนพิศ ชุมคง
ผศ.ดร. ชวนพิศ ชุมคง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
นางโสภิน วัฒนเมธาวี
นางโสภิน วัฒนเมธาวี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นักวิชาการชำนาญการพิเศษ)
นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (เจ้าหน้าที่บริหารงาน )
นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
นักวิชาการ
นางรัชรี ตุดเกื้อ
นางรัชรี ตุดเกื้อ
นักวิชาการ
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
นักวิชาการ
นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
อาจารย์
นายนิธิกร ธรรมขันธ์
นายนิธิกร ธรรมขันธ์
อาจารย์
นางสาววันวิสา วัชรากร
นางสาววันวิสา วัชรากร
อาจารย์
นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
อาจารย์
นายธนทัต ดำคลองตัน
นายธนทัต ดำคลองตัน
อาจารย์
นางสาวเปรมกมล ขจรจตุพร
นางสาวเปรมกมล ขจรจตุพร
อาจารย์
นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
นักวิชาการชำนาญการ
นายอนันต์ ปังหลีเส็น
นายอนันต์ ปังหลีเส็น
นักวิชาการ
นางสาวศิริอาภา ถนอมรัตน์
นางสาวศิริอาภา ถนอมรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายวรชิต มะเย็ง
นายวรชิต มะเย็ง
นักวิชาการ
นายอุกกฤช คงคาลัย
นายอุกกฤช คงคาลัย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
นางอัญชิษฐา ล่ำวัฒนพร
นางอัญชิษฐา ล่ำวัฒนพร
นักวิชาการ ชำนาญการ
นางสาวสุมล ไชยศรี
นางสาวสุมล ไชยศรี
นักวิชาการ
นางสาวนนทลี จิตตพงศ์
นางสาวนนทลี จิตตพงศ์
นักวิชาการ
นางสาววรรณิศา รัตนา
นางสาววรรณิศา รัตนา
นักวิชาการ
นางสาวจุฑามาศ​ จัน​ทะ​สะ​โร​
นางสาวจุฑามาศ​ จัน​ทะ​สะ​โร​
นักวิชาการ
นางสาวธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล
นางสาวธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
นางฤทัยรัตน์ สมหวัง
นางฤทัยรัตน์ สมหวัง
นักวิชาการ
นางสาวนิรามัย จรัสด้วง
นางสาวนิรามัย จรัสด้วง
นักวิชาการ
นางชนกานต์ ชูเมือง
นางชนกานต์ ชูเมือง
นักวิชาการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล