ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ภารกิจที่รับผิดชอบ กลับหน้าหลัก


ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

กลุ่มงาน/งาน

ลักษณะการดำเนินงาน

1. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

1.1 ภารกิจบริหารงานทั่วไป

 

- สารบรรณ
- บริหารงบประมาณ
- การเงินและพัสดุ
- งานบุคคลและสวัสดิการ
- ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
- ประชุมฝ่ายวิชาการ
- ประชุมสภาวิชาการ
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย

1.2 ภารกิจยุทธศาสตร์และการวางแผน

- แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ
- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
- แผนงบประมาณฝ่ายวิชาการ
- แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- การจัดการความรู้
- การประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ

2. กลุ่มภารกิจรับนิสิต

2.1 ภารกิจรับนิสิต

- วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
- ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
- ดำเนินการรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกขั้นตอน
- ระบบสารสนเทศการรับนิสิต

3. กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร

3.1 ภารกิจบริหารหลักสูตร

 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา
- กำกับมาตรฐานหลักสูตร
- รับรองคุณวุฒิหลักสูตร
- ระบบสารสนเทศหลักสูตร

3.2 ภารกิจการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบรายวิชา (Pre-degree) / ชุดวิชา (Non-degree)
- พัฒนาระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
- ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. กลุ่มภารกิจพัฒนาอาจารย์และการเรียนรู้

4.1 ภารกิจพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการเรียนรู้

- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้
- พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐาน Thailand PSF
- คัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.2 ภารกิจสหกิจศึกษา

- สหกิจศึกษาในประเทศ / ต่างประเทศ
- ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ CWIE

- ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

4.3 ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

  - ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  - ประกันคุณภาพหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา

5.1 ภารกิจบริการลูกค้า

- งานบริการหน้าเคาน์เตอร์

- งานบริการตอบข้อซักถาม

5.2 ภารกิจสนับสนุนการศึกษา

 

- งานประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการศึกษา

- งานปฏิทินการศึกษา

- งานจัดการข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ

- งานแผนการเรียน

- งานตารางเรียน

- งานตารางสอบ

- งานสำรวจห้องเรียน/ห้องสอบ

5.3 ภารกิจทะเบียนนิสิตและสำเร็จ
     การศึกษา

- งานทะเบียนประวัตินิสิต

- งานตรวจสอบคุณวุฒิ

- งานเอกสารสำคัญ

- งานหนังสือรับรอง

- งานสำเร็จการศึกษา

- งานปริญญาบัตร

5.4 ภารกิจทะเบียนการศึกษาและ

      ประมวลผล

- งานทะเบียนการศึกษา

- งานอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

- งานลงทะเบียนเรียน

- งานประมวลผลการเรียน

- งานจำแนกสภาพนิสิต

5.5 ภารกิจข้อมูลและสถิตินิสิต

- งานข้อมูลและสถิตินิสิต

- งานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศงานทะเบียนนิสิต