ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2567

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาให้มีคุณภาพและมุ่งเน้น การพัฒนากำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคน
ในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะสากลด้านภาษาเพื่อการเรียนรู้ของบุคคลทุกช่วงวัย

สมรรถนะหลัก (Core Process)
ประสานงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพ โดยการพัฒนา กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยมหลักขององค์กร (TSU Core Values)
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ มุ่งเน้นนวัตกรรม มุ่งเน้นความสำเร็จ สร้างประโยชน์ให้สังคม จริยธรรมและความโปร่งใส