ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

   

    ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการแยกภารกิจประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อและภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และการบริการวิชาการ จนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

(1.) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
(2.) กลุ่มภารกิจรับนิสิต
(3.) กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
(4.) กลุ่มภารกิจพัฒนาอาจารย์และการเรียนรู้
(5.) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา

ที่ตั้งของฝ่ายวิชาการ มีทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนี้

1. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ณ ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 และชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา