ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาอาจารย์และการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร กลับหน้าหลัก

นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
 หัวหน้างาน
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 61-7302
E-mail : sutassanee@tsu.ac.th 

 

นางรัชรี  ตุดเกื้อ
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7215
E-mail : 
tratchree@tsu.ac.thนางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 63-7105
E-mail : 
khuanrudee@tsu.ac.thนางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
 
นักวิชาการชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 63-7103 
E-mail :  
ijutatip@tsu.ac.thนายอนันต์  ปังหลีเส็น

นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 63-7111
E-mail : 
anan.p@tsu.ac.th