ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาอาจารย์และการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาอาจารย์และการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก

ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
หัวหน้างาน
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 63-7104 
E-mail : 
jirattakan@tsu.ac.th


นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
 
นักวิชาการชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 63-7103 
E-mail :  
ijutatip@tsu.ac.thนางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7106
E-mail : 
amornrat@tsu.ac.th

 

นายอนันต์  ปังหลีเส็น
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 63-7111
E-mail : 
anan.p@tsu.ac.thนางเบญจวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 61-7214 
E-mail : 
cbenjawan@tsu.ac.thนางสาวปทิตตา  โกศัลวิตร
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63-7116
E-mail : patitta.g@tsu.ac.th


นายนิธิกร  ธรรมขันธ์
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63- 7116
E-mail : nitikorn.t@tsu.ac.th


นางสุวิมล  ทวิสุวรรณ์
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63-7116
E-mail : suwimon.t@tsu.ac.th

 

นางสาววันวิสา  วัชรากร
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63- 7116
E-mail : wanwisa.w@tsu.ac.th