ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาอาจารย์และการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มภารกิจรับนิสิต กลับหน้าหลัก

นางสาววรรณทิพย์  หนูหลง
หัวหน้างาน
นักวิชาการ 

โทรศัพท์ : 63-7110 
E-mail : 
wantip@tsu.ac.th