ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566