ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

                                

                ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตมีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยปีการศึกษา 2565 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 27 หลักสูตร จำนวน 1,006 คน ดังนั้นเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณประกวดในระดับเครือข่าย มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้จัดประกวดโครงงาน/ผลงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น

 ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

 กำหนดการ

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับส่งโครงงาน/ผลงาน เข้าประกวด