โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF


ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วม " โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์  Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF) "

วัตถุประสงค์ :  เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ (Teaching Professional Standards Framework-TPSF)

กลุ่มเป้าหมาย : 

        - ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

        - อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

        - อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562-2564 

        - คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

        จานวนทั้งสิ้น 150 คน

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ  เลขะกุล (คณะกรรมการของ Thailand PSF)

วัน เวลา และสถานที่ : 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สมัครเข้าร่วมโครงการ