ศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบบริการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

> วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ นำทีมผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายวิชาการ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบบริการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และทีมผู้บริหาร บุคลกรสำนักการศึกษาฯ ต้อนรับเป็นอย่างดี

โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบบริการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมกันสร้างแนวคิดในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างแนวทางในการทางานร่วมกันและสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ให้การตอบรับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้