โครงการ "มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566" ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566
    ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับคณะต่างๆจัดโครงการ "มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566"ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


ขอบคุณน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ให้ความร่วมมือ
ตั้งใจฟังการแนะแนวและร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางเรา