โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


โดยมีวัตถุประสงค์

     1. พัฒนารายวิชาในรูปแบบคอร์สออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 10 รายวิชา
     2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผ่านคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
     3. ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระบบ Pree - Degree ต่อไป
 
    4. ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวโหลดเอกสาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> #ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิน