0-7431-7608 -

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

" มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สู่สมรรถนะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก "

เอกสารเพิ่มเติม