ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี  กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566  มีนิสิตได้รับรางวัลทั้งสิ้น 184 คน
โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเรียนดี จำนวน 55 คน คิดเป็นจำนวนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้รวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท