0-7431-7608 -

ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้ และระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU-MA

 วันที่ 26 มิถุนายน 2566
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (อว.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้ และระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ และเยี่ยมชมนิทรรศการในโครงการ TSU-MA ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา