การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้(OBE : Outcome -Based Education และการเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์

 เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้(OBE : Outcome -Based Education)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
 เรื่อง การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
เวลา 13.00 - 16.00 น.

 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล เป็นวิทยากร
    ณ ห้องประชุม 18410 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และรุปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมปาริฉัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 ► ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม แล้วพบกันใหม่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ทางฝ่ายวิชาการได้จัดทำขึ้นในเร็วๆ นี้นะครับ