0-7431-7608 -

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี
กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ได้แก่
อาจารย์ ธนทัต ดำคลองตัน อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0000111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงศ์ เบญจศรี อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0000131 การจัดการนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต