0-7431-7608 -

บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565


ขอแสดงความยินดี กับ
 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
    สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565