บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564ขอแสดงความยินดี
 
กับ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564