ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายวิชาการ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
3. ด้านนวัตกรรม
4. ด้านนานาชาติ