0-7431-7608 -

กิจกรรมการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ และ เรื่อง การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์ฯ