0-7431-7608 -

ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ในระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565