0-7431-7608 -

กิจกรรมการอบรม เรื่อง การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน