การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน วันที่ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน" วันที่ 1


โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากมาจาก หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม


ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม


และขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านเข้าอบรมรูปแบบ On-site วันที่ 8-9 ก.พ. 67 พบกับทีมวิทยากร จากสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
https://forall.tsu.ac.th/public/course-detail.jsp?cid=1000000182&courseid=100183