ขอเชิญชวนทุกคณะ ร่วมเสนอหลักสูตรระดับปริญญา (Degree และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degreeฯ