ประชุมชี้แจงการพัฒนาชุดวิชาเลือกเสรี

วันที่ 29 มกราคม 2567

        ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ได้จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาชุดวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

เป็นผู้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารจากส่วนงานวิชาการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาชุดวิชาเลือกเสรี 3 ประเด็น คือ

    1. ทักษะทันสมัยหรือนำสมัย ได้แก่ Business/Leadership/Data science/AI/Enterpreneur

    2. ทักษะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

    3. ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา

ขอขอบคุณผู้บริหารจากส่วนงานวิชาการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
แบบฟอร์ม  https://academic.tsu.ac.th/menu.php?pid=8923