การจัดการเรียนรู้และวิธีวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 17 มกราคม 2567

       ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้และวิธีวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ (Teaching Professional Standards Framework : TPSF) และสามารถจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์การสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21


โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร

โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม