ภาพกิจกรรมโครงการอบรม การวิจัยในชั้นเรียน

ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567

ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านระบบออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจาก 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากร

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม


จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจำนวน 200 คน

( อาจารย์จำนวน 160 คน จาก 14 คณะ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะครูอาจารย์จากภายนอกที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 40 คน)

กิจกรรมการอบรม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สอนสามารถนำวิธีการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนในรายวิชา และหวังว่า อาจารย์สามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเข้าสู่การขอรับการประเมินสมรรถนะ

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม