ประชุมฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

            ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ได้มีการจัดประชุมฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ เพื่อจัดโครงสร้างงานมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปฏิทินตามปฎิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 

►  ณ ห้องประชุม 18311 ชั้น 3 และห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา