โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

 ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์  Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF) " เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ (Teaching Professional Standards Framework-TPSF)

 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ  เลขะกุล (คณะกรรมการของ Thailand PSF) เป็นวิทยากร

 ณ ห้อง 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลาห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงและผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex


^^ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม ^^