ประชุมชี้แจง เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

  ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565


 
 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง) และนางสุทัศนีย์ ดีสมุทร หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมประชุม เรื่อง “ แนวทางการออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565”


  ณ ห้องประชุม 18310 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม