กิจกรรมการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF


ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม " โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์  Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF) "

วัตถุประสงค์ :  เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ (Teaching Professional Standards Framework-TPSF)

กลุ่มเป้าหมาย : 

        ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 200 คน

วัน เวลา และสถานที่ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. 
ณ ห้อง 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

สมัครเข้าร่วมโครงการ