0-7431-7608 -

ฝ่ายวิชาการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายวิชาการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคน มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Manpower Development Academy; TSU-MA) พ.ศ. 2566  จำนวน 4 ศูนย์
 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.
                  ฝ่ายวิชาการ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Manpower Development Academy; TSU-MA) พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 18311 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 โดยมีวัตถุประสงค์
                  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคน มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Manpower Development Academy; TSU-MA) ตอบสนองการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาให้รองรับสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง (หัวหน้าโครงการ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการสร้างนวัตกรรมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นพยาน
             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ (หัวหน้าโครงการ) ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี อาจารย์ ดร.พวงผกา สิทธ์จันทร์ ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก เป็นพยาน
             โดย อาจารย์อาจารี นาโค (หัวหน้าโครงการ) ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ เป็นพยาน
             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล (หัวหน้าโครงการ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการทางด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ เป็นพยาน

 
วีดีโอกิจกรรมพิธีลงนามฯ