0-7431-7608 -

กิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ บรรยายในเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2556 ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต