0-7431-7608 -

ประชาสัมพันธ์ การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถยื่นแบบแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯประชาสัมพันธ์ การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถยื่นแบบแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

 >> ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2566 ทาง : https://forms.gle/WRP8fiRJqqBRNRuQ8 >> หรือสามารถสแกน QR Code